Affibody Medical Investor Relations

Bästa aktieägare i Affibody Medical AB

Non-Regulatory

December 1, 2017

Bästa aktieägare i Affibody Medical AB

Vid extra bolagsstämma i bolaget den 23 november i år beslöts att genomföra en nyemission av aktier i bolaget.

Nyemissionen innebär att samtliga befintliga aktieägare i bolaget erbjuds teckna tre (3) nya aktier för varje elva (11) befintliga aktier till en teckningskurs av 54 kronor per aktie. Vid full teckning i emissionen kommer 3 691 905 nya aktier att emitteras och bolaget kommer då att tillföras 199,4 mkr. Affibodys störste ägare, Investor AB genom Patricia Industries, som äger 70,9 procent av aktierna i bolaget, avser att teckna sin andel i emissionen.

Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen är torsdagen den 30 november 2017 och teckning av aktier med företrädesrätt sker genom kontant betalning under tiden från och med den 4 december 2017 till och med den 18 december 2017.

Är du direktregistrerad aktieägare, dvs. du har aktierna på ett VP-konto, kommer du att få emissionsredovisning hemskickad per post. Är dina aktier förvaltarregistrerade, dvs. du har aktierna på en depå, kommer du att få instruktioner från din depåbank. Penser Bank är emissionsinstitut i samband med emissionen och om du har några frågor kring emissionen går det bra att kontakta Magnus Vestin på Penser Bank: magnus.vestin@penser.se 08-4638073 alternativt 070-4975882.

Bakgrunden till nyemissionen är att Affibody sedan ett antal år fokuserar på att egenutveckla nästa generations proteinbaserade läkemedel som är baserade på vår unika kompetens och på våra världsledande patentskyddade plattformar; Affibody®-molekyler och Albumod™-teknologin. Utifrån detta fokuserar vi på indikationer och målproteiner där våra unika teknologiplattformar ger oss en fördel och där det finns ett stort medicinskt behov i en väldefinierad patientgrupp.

Affibody bedriver för närvarande fyra interna utvecklingsprogram. De första tre är läkemedelsprogram som syftar till behandling av psoriasis, autoimmuna sjukdomar samt leversjukdomar. Det fjärde programmet är inom molekylär bilddiagnostik för diagnos av metastatisk bröstcancer. Under 2017 har det pågående arbetet med Affibodys egenutvecklade program utvecklats väl vilket resulterar i betydande och ökade kostnader.

Det mest avancerade programmet som syftar till behandling av psoriasis, ABY-035, är för närvarande i en ”first-in-human” studie och en ansökan om att påbörja en fas II-studie beviljades av de tyska läkemedelsmyndigheterna i november 2017. Studien beräknas kunna påbörjas under de kommande månaderna.

Beträffande Affibodys näst mest avancerade program som syftar till behandling av autoimmuna sjukdomar, ABY-039, avhölls ett framgångsrikt vetenskapligt rådsmöte med de brittiska läkemedelsmyndigheterna i augusti 2017, och en fas I/II studie beräknas påbörjas under de kommande månaderna.

Koncernen redovisade ett nettoresultat för årets första nio månader om -39,7 mkr och ett kassaflöde om -14,1 mkr. Likvida medel per den sista september 2017 uppgick till 112,9 mkr och det egna kapitalet var SEK 126,4 mkr. För en utförligare beskrivning hänvisas till Affibodys senaste delårsrapport, för det tredje kvartalet 2017, https://www.affibody.se/wp-content/uploads/Affibody-Q3-2017-final.pdf.

Jag hoppas att emissionserbjudandet ter sig som ett attraktivt investeringsalternativ att ni därför väljer att delta i erbjudandet.

Stockholm den 1 december 2017

David Bejker

VD och koncernchef