The next generation biopharmaceuticals

Kallelse till årsstämma

2016-04-20

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 20 maj 2016 klockan 16.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 maj 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 13 maj 2016. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 tisdagen den 17 maj 2016. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 69 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande

behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman och val av ordförande

2.Upprättande och godkännande av röstlängd

3.Godkännande av dagordning

4.Val av en eller två justeringsmän

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.Anförande av verkställande direktören David Bejker

7.Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8.Beslut

   a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning
     och koncernbalansräkning,

   b) om dispositioner beträffande bolagets resultat, och

   c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

9.Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

10.Val av styrelse

11.Val av revisor

12.Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Förslag till beslut avseende punkterna 9, 10 och 11 ovan kommer att offentliggöras senast i samband med årsstämman.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10.579.954 aktier. Ytterligare 2.750.787 aktier är under registrering.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 samt fullmaktsformulär kommer senast den 29 april 2016 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i april 2016

Affibody Medical AB (publ)

Styrelsen

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™. Affibody is developing a portfolio of innovative drug projects and, in addition, offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing. Affibody has ongoing commercial relationships with several companies including Abclon, Biotest, Daewoong, Daiichi Sankyo, GE, Medimmune, Nordic Nanovector, and Swedish Orphan Biovitrum.

Further information can be found at: www.affibody.com

Affibody in short

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Upcoming reports Financial calendar

  • Interim Report Q3 (Nov. 15, 2019)