The next generation biopharmaceuticals

Kallelse till årsstämma

2017-05-24

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 juni 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Rätt att delta
För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 23 juni 2017. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 23 juni 2017. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 26 juni 2017. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 69 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören David Bejker
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat, och
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse
 11. Val av revisor
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag
Punkt 9, 10 och 11 (Arvoden samt Val av styrelse och revisor)
Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 375.000 kronor och till övriga ledamöter med 75.000 kronor vardera. Om styrelseledamot i överensstämmelse med gällande regler fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter. Dessa aktieägare föreslår även omval av styrelseledamöterna Håkan Åström (ordförande), Mathias Uhlén, Jakob Lindberg och Jonathan Knowles.

Till revisorn föreslås utgå arvode enligt räkning. Till revisor föreslås, för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2018, revisionsbolaget Ernst & Young AB. Auktoriserade revisorn Erik Sandström är tänkt att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 13.536.991 aktier.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2016 samt fullmaktsformulär kommer senast den 8 juni 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2017
Affibody Medical AB (publ)
Styrelsen

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Further information can be found at: www.affibody.com

Affibody in short

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Upcoming reports Financial calendar

 • Interim Report January to March 2020 (May 15, 2020)
 • Interim Report January to June 2020 (August 21, 2020)
 • Interim Report January to September 2020 (November 13, 2020)
 • Year End Report 2020 (February 2021)