The next generation biopharmaceuticals

Kallelse till årsstämma

2018-05-09

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 13 juni 2018 klockan 13.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 7 juni 2018. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 7 juni 2018. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast fredagen den 8 juni 2018. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 69 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören David Bejker
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b) om dispositioner beträffande bolagets resultat, och
  c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse
 11. Val av revisor
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9, 10 och 11 (Arvoden samt Val av styrelse och revisor)

Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 500.000 kronor och till övriga ledamöter med 75.000 kronor vardera. Dessa aktieägare föreslår även omval av styrelseledamöterna Robert Burns (ordförande), Hanna Eiderbrant, Jakob Lindberg, Mathias Uhlén och Jonathan Knowles.

Till revisorn föreslås utgå arvode enligt räkning. Till revisor föreslås, för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2019, revisionsbolaget Ernst & Young AB. Auktoriserade revisorn Erik Sandström är tänkt att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 17.228.896 aktier.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 samt fullmaktsformulär kommer senast onsdagen den 23 maj 2018 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

Stockholm i maj 2018

Affibody Medical AB (publ)

Styrelsen

Affibody is a clinical stage Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

The company operates a focused experimental medicine model and currently has four clinical or late stage preclinical proprietary programs. The first three are therapeutic programs that targets psoriasis, B-cell driven autoimmune diseases, and liver diseases respectively. The fourth program is a diagnostic imaging program that is directed primarily towards metastatic breast cancer.

In addition, to its portfolio of innovative drug projects the company offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing.

Affibody has ongoing commercial relationships with several companies such as AbClon, Biotest, Daewoong, Daiichi Sankyo, GE Healthcare, and Swedish Orphan Biovitrum.

Affibody in short

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Upcoming reports Financial calendar

 • Interim Report January to March 2020 (May 15, 2020)
 • Interim Report January to June 2020 (August 21, 2020)
 • Interim Report January to September 2020 (November 13, 2020)
 • Year End Report 2020 (February 2021)