Affibody Medical Investor Relations

Kallelse till årsstämma

Non-Regulatory

May 31, 2013

Kallelse till årsstämma
Aktieägarna i Affibody Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma
fredagen den 28 juni 2013 kl 10.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24,
Solna. 

Rätt att delta
För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 21 juni 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 21 juni 2013. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 måndagen den 24 juni 2013. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Holding AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 63 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Anförande av verkställande direktören David Bejker
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt  koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) om dispositioner beträffande bolagets resultat, och
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9.  Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
10.  Val av styrelse
11.  Stämmans avslutande 

Beslutsförslag
Punkt 9 och 10 (Arvoden samt Val av styrelse)
Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med €40.000 och till övriga ledamöter med €8.000 vardera. Om styrelseledamot i överensstämmelse med gällande regler fakturerar via bolag skall arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter. Till revisorn föreslås utgå arvode enligt räkning. Dessa aktieägare föreslår även omval av styrelseledamöterna Håkan Åström (ordförande), Björn Odlander, Mathias Uhlén, Jacob Lindberg samt Jonathan Knowles.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 210 819 391.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012 samt fullmaktsformulär kommer senast den 7 juni 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i maj 2012
Affibody Holding AB (publ)

Styrelsen     

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Affibody is developing a portfolio of innovative drug projects and, in addition, offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing.

Affibody has ongoing commercial relationships with several companies including Algeta, Amylin, Sobi, GE, Daewoong and Thermo Fisher.

Affibody was founded in 1998 by researchers from the Royal Institute of Technology and the Karolinska Institute and is based in Stockholm, Sweden. Major shareholders in the Company include HealthCap and Investor AB.

Further information can be found at: www.affibody.com