Affibody Medical Investor Relations

Kallelse till extra bolagsstämma

Non-Regulatory

February 29, 2016

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 mars 2016 kl 13.00 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 8 mars 2016. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 8 mars 2016. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 10 mars 2016. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 63 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Godkännande av dagordning
  4. Val av en eller två justeringsmän
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Beslut om nyemission
  7. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 (Nyemission)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 13.753.935 kronor genom nyemission av högst 2.750.787 aktier. Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen är registrerade som aktieägare i bolaget, varvid skall gälla att varje sådan aktieägare skall ha företrädesrätt att teckna tretton (13) nya aktier för varje femtiotal (50-tal) befintliga aktier. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall dock endast ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i nyemissionen och då i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen skall vara måndagen den 21 mars 2016. Teckning av aktier med företrädesrätt skall ske genom kontant betalning under tiden från och med den 29 mars 2016 till och med den 12 april 2016. Teckning av aktier utan företrädesrätt skall ske genom teckning på teckningslista under tiden från och med den 29 mars 2016 till och med den 12 april 2016. Betalning skall erläggas kontant senast fem bankdagar efter det att besked om tilldelning utsänts. Styrelsen skall äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden. De nya aktierna emitteras till en kurs av 47 kronor per aktie. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 10 579 954.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar inför stämman kommer senast den 29 februari 2016 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i februari 2016

Affibody Medical AB (publ)

Styrelsen

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™. Affibody is developing a portfolio of innovative drug projects and, in addition, offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing. Affibody has ongoing commercial relationships with several companies including Abclon, Biotest, Daewoong, Daiichi Sankyo, GE, Medimmune, Nordic Nanovector, and Swedish Orphan Biovitrum.

Further information can be found at: www.affibody.com