The next generation biopharmaceuticals

Kallelse till extra bolagsstämma

2013-07-23

Aktieägarna i Affibody Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 augusti 2013 kl 10.00 i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

Rätt att delta
För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 14 augusti 2013. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd onsdagen den 14 augusti 2013. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast kl. 16.00 torsdagen den 15 augusti 2013. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Holding AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 63 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Godkännande av dagordning

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Beslut om riktad nyemission

7. Beslut om antagande av ny bolagsordning

8. Beslut om sammanläggning av aktier

9. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 (Riktad nyemission)
Förslag om att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med 2,25 kronor genom nyemission av nio (9) aktier. Rätt att teckna nya aktier skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma David Bejker. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att, inför förestående sammanläggning av aktier, erhålla ett totalt antal aktier i bolaget som är jämnt delbart med 20. Teckning av aktier skall ske genom teckning på teckningslista senast den 31 augusti 2013. De nya aktierna emitteras till en kurs av 0,25 kronor per aktie. Betalning för tecknade aktier skall erläggas senast den 31 augusti 2013 genom kontant betalning.

För beslut i enlighet med förslaget krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 7 (Antagande av ny bolagsordning)
Förslag om att anta en ny bolagsordning enligt vilken §§ 1, 2, 4 och 5 ges följande lydelser:

§ 1: Bolagets firma är Affibody Medical AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2: Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsstämma skall även kunna hållas i Solna.

§ 4: Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 50 000 000 kronor och till högst 200 000 000 kronor.

§ 5: Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 10 000 000 stycken och till högst 40 000 000 stycken.

Punkt 8 (Sammanläggning av aktier)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om sammanläggning av aktier, varigenom tjugo (20) aktier läggs samman till en (1) aktie i syfte att uppnå ett för bolaget ändamålsenligt antal aktier. Kvotvärdet kommer till följd av denna åtgärd att öka från 0,25 kronor per aktie till 5,00 kronor per aktie.

Innehavare av aktier vars innehav inte är jämnt delbart med 20 kommer att tillskjutas erforderligt antal aktier (så kallade överskjutande aktier) så att innehavet blir delbart med 20.

Styrelsen föreslås besluta om avstämningsdag för sammanläggningen.

Antalet aktier och röster
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 210 819 391.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman
Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Fullmaktsformulär kommer senast den 30 juli 2013 och styrelsens fullständiga förslag till beslut, styrelsens och revisorns redogörelse enligt 13 kap aktiebolagslagen samt övriga handlingar inför stämman kommer senast den 6 augusti 2013 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Stockholm i juli 2013
Affibody Holding AB (publ)

Styrelsen

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Affibody is developing a portfolio of innovative drug projects and, in addition, offers the half-life extension technology, Albumod™, for outlicensing.

Affibody has ongoing commercial relationships with several companies including Algeta, Amylin, Sobi, GE, Daewoong, Daiichi-Sankyo and Thermo Fisher.

Affibody was founded in 1998 by researchers from the Royal Institute of Technology and the Karolinska Institute and is based in Stockholm, Sweden. Major shareholders in the Company include HealthCap and Investor AB.

Further information can be found at: www.affibody.com

Affibody in short

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Upcoming reports Financial calendar

  • Interim Report January to March 2020 (May 15, 2020)
  • Interim Report January to June 2020 (August 21, 2020)
  • Interim Report January to September 2020 (November 13, 2020)
  • Year End Report 2020 (February 2021)