The next generation biopharmaceuticals

Notice of EGM (Kallelse till extra bolagsstämma)

2020-02-03

Notice of EGM (Kallelse till extra bolagsstämma)

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 februari 2020 kl 14.00 i bolagets lokaler, Scheeles väg 2, Solna.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 februari 2020. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 11 februari 2020. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 12 februari 2020. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Scheeles väg 2, 171 65 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

1.Öppnande av stämman och val av ordförande

2.Upprättande och godkännande av röstlängd

3.Godkännande av dagordning

4.Val av en eller två justeringsmän

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.Val av ny styrelseledamot

7.Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 6 (Val av ny styrelseledamot)

Styrelseledamoten Hanna Eiderbrant har meddelat att hon avser att avträda sitt uppdrag i förtid. Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår att José F. Suarez väljs till ny styrelseledamot för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

José F. Suarez är Managing Director på Patricia Industries North America sedan 2015. Han har mer än 20 års erfarenhet av riskkapital och private equity och fungerade som Managing Director för Investor Growth Capital med fokus på infrastrukturteknik, allt från halvledare till hård- och mjukvara. José innehar en Bachelor of Arts i asiatiska studier från Dartmouth College.

Övriga styrelseledamöter Robert Burns (ordförande), Gillian M. Cannon, Jonathan Knowles, Jakob Lindberg och Mathias Uhlén kvarstår i sina befattningar.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till

19 879 494.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.affibody.se.

Stockholm i januari 2020

Affibody Medical AB (publ)

Styrelsen

Affibody in short

Affibody is a Swedish biotech company focused on developing next generation biopharmaceuticals based on its unique proprietary technology platforms: Affibody® molecules and Albumod™.

Upcoming reports Financial calendar

  • Interim Report January to March 2020 (May 15, 2020)
  • Interim Report January to June 2020 (August 21, 2020)
  • Interim Report January to September 2020 (November 13, 2020)
  • Year End Report 2020 (February 2021)