Affibody Medical Investor Relations

Notice of AGM (Kallelse till årsstämma)

Non-Regulatory

May 27, 2019

Notice of AGM (Kallelse till årsstämma)

Aktieägarna i Affibody Medical AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 25 juni 2019 klockan 16.30 i bolagets lokaler, Gunnar Asplunds allé 24, Solna.

Rätt att delta

För att få delta på bolagsstämman måste aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 18 juni 2019. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd den 18 juni 2019. Aktieägare bör därför i god tid före denna dag hos förvaltaren begära omregistrering av aktierna.

Vidare skall aktieägare för att få delta på bolagsstämman anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 20 juni 2019. Anmälan sker skriftligen med brev till Affibody Medical AB (publ), Gunnar Asplunds allé 24, 171 69 Solna eller per telefon 08-59 88 38 00, per telefax 08-59 88 38 01 eller per e-post johan.stuart@affibody.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, e-mailadress, person- eller organisationsnummer samt aktieinnehav. Aktieägare eller ombud får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmäler antalet biträden till bolaget på det sätt som anges ovan.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före dagen för stämman. Fullmakten i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar utvisande

behörig företrädare för juridisk person bör insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Anförande av verkställande direktören David Bejker
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut
  • a.) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  • b.) om dispositioner beträffande bolagets resultat, och
  • c.) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn
 10. Val av styrelse
 11. Val av revisor
 12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9, 10 och 11 (Arvoden samt Val av styrelse och revisor)

Aktieägare representerande mer än hälften av samtliga aktier och röster föreslår att arvode skall utgå till styrelsens ordförande med 500.000 kronor och till övriga ledamöter med 150.000 kronor vardera. Dessa aktieägare föreslår även omval av styrelseledamöterna Robert Burns (ordförande), Hanna Eiderbrant, Jakob Lindberg, Mathias Uhlén och Jonathan Knowles samt nyval av Gillian M. Cannon.

Gillian M. Cannon, är PhD och VD för Alyvant LLC. Hon har tidigare innehaft seniora befattningar i flera läkemedelsbolag med bred erfarenhet från olika funktioner inklusive UCB, ett belgiskt biotechbolag, Otsuka Pharmaceuticals och Merck and Co. Inc. Gillian är styrelseledamot Alyvant LLC och ingår i Advisory Board för HealthEgames. Gillian har en examen i biokemi från University of Edinburgh, en MBA från St Joseph’s University och en PhD i Health Administration från Temple University.

Till revisorn föreslås utgå arvode enligt räkning. Till revisor föreslås, för tiden intill utgången av den årsstämma som hålls 2020, revisionsbolaget Ernst & Young AB.

Antalet aktier och röster

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 17.228.896 aktier. Vidare är ytterligare 2.650.598 aktier under registrering vid Bolagsverket.

Rätt till upplysningar samt handlingar inför stämman

Styrelsen och VD skall, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen eller bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Årsredovisningen jämte revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2018 samt fullmaktsformulär kommer senast tisdagen den 4 juni 2019 att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.affibody.se, samt även sändas till aktieägare som så begär och uppger sin adress.

I samband med bolagsstämman kommer personuppgifter att behandlas i enlighet med bolagets integritetspolicy, som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.affibody.se.

Stockholm i maj 2019

Affibody Medical AB (publ)

Styrelsen